Algemene Voorwaarden

1. Algemeen:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / bestellingen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.

1. Prijzen en betalingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's, inclusief BTW, inclusief verwijderingsbijdrage. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, en worden apart vermeld. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld. Indien er verzendkosten worden berekend geldt een minimaal tarief van € 6,99. Dit geldt ook voor bestellingen die per briefpost worden verstuurd. Het bedrag bestaat altijd uit verzendkosten en administratiekosten. U dient de bestelling vooruit te betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment. Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. Voor de gevolgen van druk -en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


3. Het plaatsen van een bestelling:
Buiten het gebruik van onze webshop kunt u ook telefonisch uw bestelling plaatsen: 043-4589120.
Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.
Kiest u bij betaling voor vooruitbetaling, dan heeft u 7 werkdagen de tijd het bedrag te voldoen anders wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. 

4. Herroepingsrecht:
Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. 
Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan de Ondernemer, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  

5. Retourprocedure:
U wilt iets terugsturen? Dat kan. Het is hierbij belangrijk de voorwaarden in acht te nemen.
-Neemt u ten alle tijde contact met ons op (043-4589120 - Dhr. Cliff Reumers of Jeroen Vaessen) alvorens u produkten retour gaat sturen. U krijgt dan van ons verdere instructies.
-Ons retouradres is: Vakantiewereld, T.a.v. afd. retouren webshop, Aan de Fremme 20a, 6269 BE te Margraten.
-Voeg aan uw retourprodukt uw aankoopnota en klachtomschrijving toe.
-Eventuele restitutie aankoopbedrag / omruiling (mits produkt op voorraad is) zal binnen 14 werkdagen vanaf moment ontvangst retourgoed plaatsvinden.
-Voortenten & luifels kunnen onder geen beding (verkeerde maatbestelling) geretourneerd worden. Als u bij ons een voortent besteld bent u zelf aansprakelijk voor de juiste maatvoering.  
-De kosten voor retourzendingen dient u ten alle tijde zelf te dragen. Wij zullen beoordelen of de klacht gegrond is en u eventueel aanspraak maakt op restitutie verzendkosten.

6. Transportschade:
Is een artikel beschadigd tijdens transport of zijn er andere afwijkingen dan dient de melding hiervan binnen 24 uur na aankomst per e-mail gemeld te zijn. De transporteur legt het moment vast waarop het pakket is afgeleverd. Meldingen buiten deze termijn kunnen door Vakantiewereld zondere nadere uitleg worden geweigerd.

7. Voorraad:
Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.

8. Levering:
De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd binnen de Benelux en Duitsland door de pakketdienst DPD, TNT of TPG post.
*Wij verzenden alleen binnen Europa. "Gratis verzenden" is alleen van toepassing op verzending binnen de Benelux en Duitsland. 
​*Vanaf € 50,00 besteltotaal (incl. btw) worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Uitzonderingen waar dit niet voor geldt zijn; luifels (Fiamma-Thule), bumpers, tentlijsten, parasolvoeten, voortenttegels, zout, zand en zwembaden. Ondanks dat er geen verzendkosten in uw winkelmandje komen te staan worden de verzendkosten naar afm./gewicht/ hoeveelheid op naculculatie berekend. U krijgt van ons een prijsopgave alvorens wij overgaan tot uitlevering van de bestelling.  

Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Wij hanteren een levertijd van max. 7 werkdagen. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.

9. Garantie en Service na aankoop:
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikel, neem dan direct contact op met onze klantenservice 043-4589120.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht.
* indien de originele bon niet kan worden overlegd.
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele bon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening, tenzij anders medegedeeld. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.

10. Aansprakelijkheidsuitsluiting:
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.

11. Persoonsgegevens:
Klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

12. Klachtenregeling:
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 13 Geschillen:
Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan de Directie van Vakantiewereld. Dit kan uitsluitend schriftelijk t.a.v. de Directie Vakantiewereld Aan de Fremme 20a 6269 BE Margraten. U krijgt dan binnen 10 werkdagen uitsluitsel over uw klacht.

14 Diversen: 
Vakantiewereld Recreatie B.V
Aan de Fremme 20 + 20a
6269 BE Margraten
Ingeschreven K.v.K. Maastricht 74433865, BTW nr.: NL.8598.97.217.B01.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.